İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. İş hukukunun işlevlerinden en önemli sayılan ise işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir. İş hukukunun konusu ise hizmet akdinden doğan ve hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkileridir.  Bahsi geçen yükümlülükten doğan işveren, işçi ve onların devletle ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde incelemektedir

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, haksızlık teşkil eden insan davranışlarından hangilerinin suç o larak tanımlanması gerektiğini, bu davranışların nasıl ve ne şekilde işlenmesi durumunda suç oluşturacağını ve suç teşkil eden bu davranışların işlenmesi durumunda ne tür yaptırımların uygulanması gerektiğini belirleyen bir hukuk disiplinidir. Ceza hukuku kısaca, suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu göste rir

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında olup aileye dair konularla ilgili çeşitli alt konuları incelemektedir. Bu konular Nişanlanma, Evlenme (Şartları ve Hükümleri), Boşanma (Şartları ve Sonuçları), Evlat Edinme, Mal Rejimleri, Aile Konutu, Soy bağı, Velayet, Nafaka – Çocuk Nafakası, Vesayet ve Kayyımlıktır. Kadın hakları ve çocuk hakları özel olarak ayrı bir inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da içinde yer almaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti ve tescili, kamulaştırma davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara çözüm getirmektedir. Gayrimenkul hukukuna temel teşkil eden dava türleri konut, arazi, tarla, bina gibi farklı gayrimenkul davalarından meydana gelmektedir

YÜKSEKÖĞRETİM HUKUKU

Yükseköğretim hukuku, akademisyenler, öğrenciler, üniversiteler, Üniversitelerarası Kurul ve YÖK kapsamında  ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünü konu almaktadır. Bu bakımdan atamalar, kadro işleri, doçentlik, denklik, vakıf üniversiteleri ve eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili hususların çözümünde alanında uzman avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Kıymetli evrak, içeriğinde bir para alacağı, bir ortaklık hakkı veya bir eşya alacağı bulunan senetlerdir. Kıymetli evrakta yazılı olan hak senetten ayrı ileri sürülemeyeceği gibi senetten ayrı başkalarına da devredilemezler. Bu senetler belirli sayıda ve ağırlaştırılmış şekil şartlarına tabi olarak çıkarılan senetlerdir. Kıymetli evrak hukuku da bu senetlerin türlerini, düzenleme şartlarını, içeriklerini, devredilebilme şartlarını, tahsil veya rehin verilebilme şartlarını düzenleyen hukuk dalıdır.

YABANCILAR HUKUKU

Yabancılar hukuku, bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmaması dolayısı ile birtakım haklardan faydalanamayan kişilere ilişkin iş ve işlemlerle ilgilenen bir hukuk dalıdır. Yabancılar hukukunun konusu yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir. Yabancı kavramı altında mülteciler, vatansızlar, azınlıklar ve muhacirler bulunaktadır

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmektir. Bu  işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir

VERGİ HUKUKU

Vergi hukuku, devlet ve o devletin vatandaşı arasındaki vergi ilişkisini, bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimidir.

Vergi hukuku, birey hakları ile birlikte devletin birey üzerindeki haklarını da ortaya koymaktadır. Vergi borcu ile birlikte devletin ne gibi yaptırım hakkına sahip olduğu ya da bireyin bu süreçte neler yapabileceği gibi konular da vergi hukuku kapsamında ele alınmaktadır.

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku, ticarete (ticari faaliyetlere) ilişkin tüm ilişki ve durumların hukuku olarak tanımlanabilir. Ticari şirketlerin yapıları, kuruluşları hakkındaki kapsamlar, örgütlenme biçimleri, çalışma ve faaliyetlerinin nasıl sona erdirilebileceği, değerli görülen evrakların neler olduğu, bu evraklarla ilgili muamelelerin şekilleri ve bunların dışında özel sigorta ile ilgili kapsam ve yükümlülükler ile deniz hukukuna yönelik kapsamlı bir çerçeve çizer