Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde; “Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminat olarak tanımlanmıştır.

ECRİMİSİL KİMDEN İSTENİR ?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesinde de ecrimisilin kimlerden isteneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu maddede; Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden istenir.

Fuzuli Şagil;  kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zilyetliğini eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseler olarak tanımlanmıştır.

ECRİMİSİL MİKTARI NASIL VE NE ŞEKİLDE HESAPLANIR ?

 Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların fiilî durumları, İdarece hazırlanan program dâhilinde mahallinde taşınmaz tespit tutanağı ile  tespit edilir. Tespitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilatı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve idare altına alınır.

Ecrimisilin tespit ve takdirinde, İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın İdarenin bu taşınmazdan işgalden önceki hâliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınır. Ecrimisilin tespitinde; aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, gerektiğinde ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur.

TAŞINMAZ TESPİT TUTANAĞINDA NELER YER ALMALIDIR ?

Taşınmazın mahallinde düzenlenecek Taşınmaz Tespit Tutanağında; işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, işgalcileri, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer almalıdır.

Yukarıda sayılan bilgilerden herhangi birinin eksikliği halinde taşınmaz tespit tutanağına dayalı olarak belirlenen ecrimisil bedeli hukuka aykırı olarak belirlenmiş  olacaktır.

ECRİMİSİL BEDELİ TESPİT TARİHİNDEN İTİBAREN GERİYE DÖNÜK OLARAK KAÇ YIL İÇİN İSTENİR ?

Taşınmaz tespit tutanağı ile tespit tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıllık süre zarfı için ecrimisil bedelİ tahakkuk ettirilir.

5 yıldan uzun süre için tahakkuk ettirilen ecrimisil bedelleri hukuka aykırı olacaktır.

 ECRİMİSİL İHBARNAMESİNE KAÇ GÜN İÇİNDE İDAREYE İTİRAZDA BULUNULUR ?

Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili İdareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir.

Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde bu amaçla oluşturulacak komisyonlarca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde düzenlenecek Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi  ile ilgilisine tebliğ edilir.

ECRİMİSİL BEDELİ NE ZAMAN  VE NE ŞEKİLDE ÖDENİR ?

Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde muhasebe birimlerine ödenir.

ECRİMİSİL BEDELİNİN TAKSİTLE ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde ecrimisil, en az yüzde yirmibeşi peşin,  kalan kısmı ise İdarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla bir yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde rızaen ödenmeyen ecrimisil, millî emlak birimlerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir. Vergi daireleri veya gelir servisleri, kendilerine intikal ettirilen ecrimisil alacaklarını anılan Kanunun kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederek sonuçlarını millî emlak birimlerine bildirirler.

ECRİMİSİL BEDELİNİN TAKSİTLERİNDEN BİRİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE NE OLUR ?

 Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir ve Ecrimisil İhbarnamesinin  muhatabına tebliğ tarihini takip eden otuzuncu günün bitiminden itibaren gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmek üzere ikinci fıkra gereğince vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir.

İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMIŞ OLMASI ECRİMİSİLİN TAKİP VE TAHSİL İŞLEMİNİ DURDURUR MU ?

İdare Mahkemesinde ecrimisilin iptali istemiyle açılan dava ecrimisilin takip ve tahsil işlemini durdurmaz.

İhtirazi kayıtla ödenen ecrimisiller idari yargıda açılacak dava sonucunda davanın kazanılması halinde yasal faiziyle birlikte ilgili idareden tahsil edilebilmektedir.

 ECRİMİSİL İHBARNAMESİ İLE ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİNE KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ ? AÇILABİLİRSE DAVA AÇMA SÜRESİ KADARDIR ?

Eğer sizden  istenen ecrimisil bedelinin haksız ve hukuksuz olduğuna, tahakkuk ettirilen bedelin aşırı ve yüksek olarak belirlendiğine inanıyorsanız ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde taşınmazın bulunduğu yer İdare Mahkemesinde  60 gün içerisinde dava açabilirisiniz.

Ecrimisil ihbarnamesinin tebliği üzerine 30 gün içerisinde ecrimisil için düzeltme talebinde bulunulmuş ise dava açma süresi ecrisimil düzeltme ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 60 gündür.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kendisinden ecrimisil talep edilen kişinin iki seçeneği vardır.

İlk olarak, kendisine tebliğ edilen ecrimisil ihbarnamesine karşı 60 gün içerisinde taşınmazın bulunduğu yer idare idare mahkemesinde dava açmak, ikinci olarak ta, kendisine tebliğ edilen ecrimisil ihbarnamesine karşı 30 gün içersinde idareye düzeltme başvurusunda bulunmaktır. Ancak,  düzeltme  başvurusu idarece reddedilirse yine ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 60 gün içinde taşınmazın bulunduğu yer idare idare mahkemesinde dava açılabilmektedir.

ECRİMİSİL DAVALARINDA HANGİ KONULAR ÖNEMLİDİR ?

Ecrisimil istenen taşınmazın konumu ve niteliği, kullanım şekli, yüzölçümü, çevresindeki emsal taşınmazların emsal kira bedelleri dikkate alınarak dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

ECRİMİSİL DAVALARI NE KADAR SÜREDE SONUÇLANMAKTADIR ?

Burada önemli olan husus İdare Mahkemesi kararının istinaf aşamasında mı yoksa temyiz aşamasında mı kesinleştiği önem arz etmektedir.

İdare Mahkemelerinde genellikle ecrimisil davaları 1-1,5 yıl içinde neticelenmektedir. İstinaf aşaması ise genellikle 1 yılda sonuçlanmaktadır.Temyiz aşaması ise 1,5 yıl kadar sürmektedir.

Bir davanın istinaf aşamasında mı yoksa temyiz aşamasında mı kesinleştiği ecrimisilin parasal değeri ile ilgilidir.

2018 yılı için 117.000-TL’ye olan ecrimisillere ilişkin davalar istinaf aşamasında kesinleşmektedir. Bu kısmı aşan ecrimisillere ilişkin davalar ise temyiz aşamasında kesinleşmektedir.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir