İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesihte sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren işe iade davası açabilir. Ancak dava açmadan önce 1 ay içinde işçinin arabulucuya başvurması gerekmektedir. Arabulucuya başvurmadan açılacak dava usulden reddedilecektir. Adliyelerde bulunan arabuluculuk merkezlerine gidilerek bu yol kullanılabilir.
Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamaması durumunda, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Mahkeme davayı çok hızlı bir şekilde sonuçlandırır. İstinaf kanun yoluna başvurulması halinde ise mahkeme hızlı ve kesin bir karar verir.

Mahkemece feshin geçersiz olduğuna karar verilirse işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçi başvurduktan sonra işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Bu tazminata iş güvencesi tazminatı denilmektedir. Mahkeme işe başlatmama halinde ödenecek tazminatı kararında belirler. Dava sürecinde çalışamayan işçi için en çok 4 aylık kadar ücret ödetilir. Bu tazminatlar belirlenirken işçinin dava tarihindeki giydirilmiş ücreti esas alınır.
Dava esnasında işçi işe başlatılırsa mahkemece boşta kalınan süre için uygun bir ücret takdir edilir. İşe iade davası esnasında iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiği tespit edilirse işçiye 1 yıllık ücretinden az olmamak kaydıyla sendikal tazminat ödenir. Bu durumda ayrıca iş güvencesi tazminatı ödenmez.
İşçinin bu tazminatları alabilmesi için mahkeme veya özel hakem kararının kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde işe başlatılmayı talep etmesi gerekir. Aksi halde fesih geçerli sayılır ve işçiye işe başlatmama tazminatı ödenmez.

Arabuluculuk görüşmeleri sonunda taraflar, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşırsa;
a) İşe başlatma tarihini,
b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını,
c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal miktarını,
belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir